ฝ่ายบริหารงบประมาณ


ขอบข่ายภารกิจงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย

1.             การจัดทำและเสนอของบประมาณ

1.1          การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

1.2          การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

1.3          การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

2.             การจัดสรรงบประมาณ

2.1          การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา

2.2          การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ

2.3          การโอนเงินงบประมาณ

3.             การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

3.1          การตรวจสอบติดตามและการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

3.2          การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

3.3          รายงานผลการใช้เงินและสรุปผลการดำเนินงาน

4.             การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา

4.1          การวางแผนการระดมทรัพยากร

4.2          การจัดการทรัพยากร

4.3          การระดมทรัพยากร

4.4          การจัดหารายได้และผลประโยชน์

4.5          กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

4.6          กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

5.             การบริหารการเงิน

5.1          การวางแผนการใช้จ่ายเงิน

5.2          การเบิกเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

5.3          การรับเงิน

5.4          การเก็บรักษาเงิน

5.5          การจ่ายเงิน

5.6          การนำส่งเงิน

5.7          การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

6.             การบริหารบัญชี

6.1          การจัดทำเอกสารและบัญชีการเงิน

6.2          การจัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงินและการใช้จ่ายเงิน

6.3          การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

6.4          การตรวจสอบทางการบัญชี การเงินของสถานศึกษา

7.             การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

7.1          การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

7.2          การจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการการศึกษา

7.3          การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

7.4          การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

7.5          การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

8.             การส่งเสริม สนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น

8.1          ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการจัดการศึกษาของชุมชน องค์กรชุมชนและหน่วยงานอื่น

8.2          ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมและประสานงานในการจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

9.             การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

9.1           ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและภารกิจของสถานศึกษา

9.2          วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา

9.3          วางแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา ตามภารกิจ

9.4          ประเมินผล ตรวจสอบ รายงานและกำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา          ตามภารกิจของสถานศึกษา

10.      งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  download_file

    
   

  
    
^