การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
วิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชา การสร้างเว็บไซต์ CMS
วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
^