วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
จังหวัดยะลา
ปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บทที่ ๕
บรรณานุกรม และ ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^