สังคมศึกษา

รายชื่อโครงงานวิชาสังคมศึกษา
รายชื่อโครงงาน
โครงงาน เรื่อง กระปุกออมสินจากขวดพลาสติก
1 นางสาวอามีรา  บูซาเเล 2 นางสาวนารีมา  มะลี 3 นางสาวซีกานา  เจะเเม็ง 4 นายมาโซ  เเวสาเหาะ
โครงงาน เรื่อง มัสยิดกรือเซะ    1. ฮุดา กามาแน 2 อิกรอม สาเมาะ 3 นิรอฮิม กอตอบารู
โครงงาน เรื่อง เศษฐกิจพอเพียง    1. อายเซาะ กะจิมุเก็ง 2. โซเฟีย ดอเล๊าะ 3. อาอีซะ เจ๊ะสาแม
^