คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติเสมือนจริงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ แนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยีในอนาคตโดยการฝึกปฏิบัติการใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติการสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆการตัดมุมวัตถุการสร้างภาชนะการสร้างชิ้นส่วนการประกบชิ้นงานการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติและ สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติโดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทางสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
 
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
2. นำเสนอความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง
5.อธิบายการสร้างรูปทรงพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. ออกแบบและสร้างผลงานรูปทรงพื้นฐาน
7. ออกแบบและสร้างผลงานตามจินตนาการของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

หน่วยที่ ๑ เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบ
^