จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในโรงเรียน

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในโรงเรียน

ลำดับที่ ห้องเรียน จำนวน
ตารางจำนวนคอมพิวเตอร์แยกตามห้อง
1 พาณิชยกรรม 21
2 ปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ 41
3 งบประมาณ 9
4 วิชาการ 3
5 กิจการนักเรียน 2
6 ห้องสมุด 6
7 ห้องบริหารทั่วไป 1
8 ห้องบริหารงานบุคคล 1
^