ประวัติ


ประวัติการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

 

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  โดยสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสโดยเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย   โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นควรจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙   จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔0  จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๑  จังหวัดยะลา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๒    จังหวัดสตูล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓  จังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง  5  โรงเรียน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐    ปี
 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

 

เมื่อ พ.ศ.  2547   เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ส่งผลให้เด็กในพื้นที่ส่วนหนึ่งต้องสูญเสีย  บิดา  มารดา  หรือเหตุการณ์ดังกล่าว  ทำให้เกิดเด็กกำพร้าไม่มีผู้ดูแลเลี้ยงดู มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  และพัฒนาประเทศ รัฐบาลเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ และมีคุณภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    สามารถพึ่งพาตนเองได้  มีทักษะในการดำรงชีวิต   มีความคิดสร้างสรรค์  คุณธรรม   จริยธรรม และค่านิยมที่ถุกต้อง  สามารถเป็นสิอกลางระหว่างรัฐบาลกับชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้า    ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ      รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการศึกษาการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39-43 จำนวน  5  โรงเรียนในคราวเดียวกันและเมื่อวันที่  5  ธันวาคม   2548   เวลา  14.39  -15.09 น.  ฤกษ์ดิถีในการวางศิลาฤกษ์ในสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  จังหวัดยะลา


วัน   เดือน  ปี  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในการประกาศจัดตั้ง

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2549   ประกาศจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๑  จังหวัดยะลา  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (  นายจตุรนค์  ฉายแสง ) 

สถานที่ตั้ง    จำนวนที่ดินได้รับ   การได้มาของที่ดินก่อนประกาศจัดตั้งสภาพภูมิศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41  จังหวัดยะลา    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลวังพญา   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา    หมู่บ้านบาโงโต๊ะอาลี  โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์   จำนวน  228  ไร่   เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและได้ประกาศ จักตั้งโรงเรียนในวันที่   9  มิถุนายน 2549

สภาพชุมชนในเขตพื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนชนบท  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำสวนยางพารา    ทำนา   ทำสวนผลไม้   รับจ้าง   ค้าขาย  รายได้ไม่แน่นอน  ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  100%   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ   ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ

^