Programming1

ใบงานที่ 7
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมข้างล่าง แล้ว อธิบายความหมายแต่ละบรรทัดมาให้เข้าใจ
พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์่ข่องโปรแกรม (เขียนลงในสมุด หรือ กระดาษรายงาน

 

สาระการเรียนรู้

  1. คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด  scanf()
  2. รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผล
#include <stdio.h>
 main()
{

  int x,y,sum;
  printf("Enter The Length is : ");
  scanf ("%d",&x);
  printf("Enter The Width is : ");
  scanf ("%d",&y);
  sum = x*y;
  printf("The area is :%d",sum);
  getch();
}

 
^