วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีคุณธรรมนำชีวิต  เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น
พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. จัดทำสาระหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
 5. ส่งเสริมบุคลากรให้ไดรับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริฯ และ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 8. พัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์
 1. นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 4. ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้
 5. นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์สถานศึกษา
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดีสู่สังคมแห่งสันติสุข
 ๒. พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
 ๓. พัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
๕. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
^