logo

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

เป็นโรงเรียนปิดสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เรียน พัฒนาศักยภาพ ให้เท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ “ราช” มาจาก พระราชา “ประชา” มาจาก ประชาชน เมื่อนำมารวมกันแล้วให้ความหมายว่า “พระราชา”และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เมื่อ พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้เด็กในพื้นที่ส่วนหนึ่งต้องสูญเสีย บิดา มารดา หรือเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดเด็กกำพร้าไม่มีผู้ดูแลเลี้ยงดู มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และพัฒนาประเทศ รัฐบาลเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ และมีคุณภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถเป็นสิอกลางระหว่างรัฐบาลกับชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการศึกษาการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39-43 จำนวน 5 โรงเรียนในคราวเดียวกันและเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 14.39 -15.09 น. ฤกษ์ดิถีในการวางศิลาฤกษ์ในสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

วัน เดือน ปี ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในการประกาศจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ประกาศจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจตุรนค์ ฉายแสง) สถานที่ตั้ง จำนวนที่ดินได้รับ การได้มาของที่ดินก่อนประกาศจัดตั้งสภาพภูมิศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หมู่บ้านบาโงโต๊ะอาลี โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 228 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและได้ประกาศ จักตั้งโรงเรียนในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 สภาพชุมชนในเขตพื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนชนบท พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม้ รับจ้าง ค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 100% ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ

พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจัดทำสาระหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตส่งเสริมบุคลากรให้ไดรับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริฯ และ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาคจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา

 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดีสู่สังคมแห่งสันติสุข
 • พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
 • พัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 • ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พื้นที่บริการ

  จังหวัดยะลา

  MULTI IS A CREATIVE HTML TEMPLATE

  Mauris pretium auctor quam. Vestibulum et nunc id nisi fringilla
  iaculis. Mauris pretium auctor quam.

  Free Download

  งานด้านวิชาการ

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  วิทย์-คณิต

  ศิลป์-คณิต

  อิสลามศึกษา

  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ ๑-๖

  หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

  O-NET | GAT/PAT | NT

  AT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test)

  PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test)

  ผลงานนักเรียน

  มาดู Portfolio ของนักเรียนกัน

  ทุนการศึกษา

  ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  Win App

  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom

  เว็บแอพส่งงานออนไลน์

  Our Works

  >

  งานบริหารทั่วไป

  เกี่ยวกับงานบริหาร และกิจกรรมต่างๆ
  เพิ่มเติม...

  Video Intro

  Multiculturalism

  เป็นแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ที่ แพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน

  • การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  • การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
  • การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
  • งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  เพิ่มเติม

  Our Process

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  1

  พบปะ

  2

  วางแผน

  3

  ออกแบบ

  4

  พัฒนา

  5

  ทดสอบ

  6

  ปฏิบัติ

  รู้จักนักเรียน

  ตั้งใจ

  ละเล่น

  เรียนรู้

  มีทักษะ

  Our Skills

  GRAPHIC DESIGN
  85%
  WEB DESIGN
  70%
  WORDPRESS DEVELOPMENT
  90%
  JOOMLA DEVELOPMENT
  65%

  Our History

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

  The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

  The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

  The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

  The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.

  Faqs

  Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum.
  Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum.
  Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum.

  Fun Facts

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  CUPS OF COFFEE CONSUMED
  CLIENT WORKED WITH
  PROJECT COMPLETED
  QUESTIONS ANSWERED

  ฝ่ายงานงบประมาณ


  • งานพัสดุโรงเรียน
  • ORDER NOW
  • งานบัญชีโรงเรียน
  • ORDER NOW
  • แผนพัฒนาการศึกษา
  • ORDER NOW

  Latest Blogs

  Get in Touch

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  Contact Info

  Twitter, Inc.
  795 Folsom Ave, Suite 600
  San Francisco, CA 94107
  P: (123) 456-7890