วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีคุณธรรมนำชีวิต  เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

  พันธกิจ

 
 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 2. จัดทำสาระหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

 5. ส่งเสริมบุคลากรให้ไดรับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริฯ และ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 8. พัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้


     เป้าประสงค์

 
 1. นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

 2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 4. ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้

 5. นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์สถานศึกษา

 

 ๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดีสู่สังคมแห่งสันติสุข

 ๒.พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต

 ๓.พัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

๕.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

^